Πιστοποίηση Υπηρεσιών

Η εταιρεία προς επιβεβαίωση της καταλληλόλητας, επάρκειας και αποτελεσματικότητάς των υπηρεσιών της προχώρησε στην πιστοποίηση τους, από τον Διεθνή Φορέα Πιστοποίησης DQS HELLAS και IQNET.

  • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. ISO 9001:2015

Υπηρεσίες ασφαλείας, φύλαξη προσώπων και εγκαταστάσεων, εμπόριο-εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. (συν. Πιστοποιητικό)

  • Σύστημα διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. OHSAS 45001 : 2018.

Υπηρεσίες ασφαλείας, φύλαξη προσώπων και εγκαταστάσεων, εμπόριο-εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. (συν. Πιστοποιητικό)

  • Σύστημα περιβάλλοντος ISO 14001:2015

Υπηρεσίες ασφαλείας, φύλαξη προσώπων και εγκαταστάσεων, εμπόριο-εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. (συν. Πιστοποιητικό)

  • Σύστημα διαχείρισης και ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001:2013

Υπηρεσίες ασφαλείας, φύλαξη προσώπων και εγκαταστάσεων, εμπόριο-εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. (συν. Πιστοποιητικό)