Προσφορές

Η εταιρεία Αστραπή Security αφού επισκεφθεί το χώρο του πελάτη προβαίνει στην σύνταξη και αποστολή της προσφοράς
Στην προσφορά δίνονται οι καλύτερες δυνατές τιμές και υπάρχει δυνατότητα αποπληρωμής του έργου με δόσεις.